Over ons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersorganisatie

‘Wijkenergie 2804’ is een initiatief van Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck. Deze maatschappelijke wijkorganisatie richt op de leefbaarheid van de wijk en op het beheren van maatschappelijke stads- en wijkvoorzieningen. Specifiek voor de energie- en warmtetransitie in de wijk is een energiecoöperatie met betrokken wijkbewoners opgericht, namelijk ‘WijkEnergie 2804’.

 

Een wijk-energiecoöperatie als belangenbehartiger van de wijk en de wijkbewoners

Er zijn van overheidswege veel plannen op het gebied van duurzaamheid. Als betrokken wijkbewoners denken we graag positief-kritisch mee. Niet om een politiek strandpunt in te nemen, maar om te zorgen dat er goede onderzoeken plaatsvinden, dat er een gedegen besluitvorming plaatsvindt, dat alle belanghebbenden en belangen worden gehoord en dat er een goede communicatie met wijkbewoners is.

 

Rol van burgers: meedenken en meebeslissen mag en kan nu

De rol van burgers in de energie- en warmtetransitie is namelijk essentieel. Daarom is ‘WijkEnergie 2804’ opgericht: een bewonerscollectief dat positief-kritisch wil participeren in en bijdragen aan de energie- en warmtetransitie in de eigen stad en eigen wijk. Door te overleggen met gemeente, woningcorporaties en bedrijven. En door activiteiten met en voor de wijkbewoners te organiseren.

 

Energie- en warmtetransitie: belangrijk maatschappelijk thema

De energie- en warmtetransitie zal de komende jaren zowel op mondiaal niveau als in Gouda een belangrijk maatschappelijk thema zijn. De overheid, ook in Gouda, streeft uiteindelijk naar een CO2 neutrale samenleving. Afgelopen jaren hebben we meegesproken met bestuur, politiek en ambtenaren over de plannen van de gemeente. Ook zijn er veel online sessies en wijkenquêtes in en met de wijk geweest. Doel was onder andere om burgerparticipatie een plaats te geven in de plannen van de gemeente en om te zorgen voor een goede communicatie met de wijkbewoners. Want de transitie zal grote technische, financiële, sociale en logistieke uitdagingen geven.

 

Plaswijck (postcode 2804) aangewezen als ‘startblok’ bij de energie- en warmtetransitie

December 2021 is de Warmtetransitievisie Gouda vastgesteld. Een belangrijk besluit daarin is dat onze wijk is aangewezen als zogenaamd ‘startblok’ bij de verdere transitie. Er is daarbij nog niets besloten, de nadruk komt te liggen op verdere onderzoeken. Er komt daarnaast van de gemeente extra budget voor deze wijk, plus een projectleider.

 

Veel onderzoeken en onderzoeksbudgetten in en voor de wijk: wat is haalbaar en betaalbaar?

Op dit moment is nog niet bekend hoe en welke maatregelen nodig zijn en wanneer in onze wijk. We zijn hierover in overleg met de gemeente. Er zullen verschillende onderzoeken worden opgestart. Het gaat om een financiële, sociale, technische en politieke uitdaging. Als bewoners mogen en willen we zelf ook actief enkele belangrijke onderzoeksprojecten inbrengen. Die zijn gericht op praktische, betaalbare en nuttige duurzaamheidsmaatregelen in en voor de wijk.

 

Vijf hoofdsporen onze insteek

Hoofddoelstelling is om samen met bewoners, bedrijven, instellingen en overheden bij te dragen aan de energie- en warmtetransitie en aan het realiseren van duurzaamheids- en energieprojecten in de wijk.

Specifiek willen we

 1. Participeren in de energie- en warmtetransitie van Gouda.
 2. Zorgen voor adequate informatie en voorlichting aan wijkbewoners.
 3. Behartiging belangen van wijkbewoners.
 4. Collectieve wijkacties energiebesparing organiseren.
 5. Energie- en warmteprojecten opzetten en beheren.

 

Onze speerpunten zijn:

 • Het positief-kritisch volgen van de energie- en warmtetransitie (aardgasvrij maken) van de gemeente.
 • Gebruik maken van de geboden participatiemogelijkheden in het kader van de energie- en warmtetransitie en hierbij de wijkbewonersbelangen behartigen.
 • Zorgdragen dat de onderzoeksgelden die beschikbaar komen voor onze wijk zo goed mogelijk besteed worden.
 • Zorgen voor een goede communicatie met de wijk, zodat meningen en ervaringen van burgers goed doorkomen.
 • Het geven van voorlichting over duurzaamheid, energiebesparing, en de opwekking en het gebruik van energie uit duurzame bronnen.
 • Het ondersteunen van wijk- en buurtprojecten op het gebied van energiebesparing en duurzame maatregelen.
 • Organiseren van collectieve wijkacties op het gebied van energie- en warmtebesparing.
 • Samenwerken met andere wijk- en buurtcoöperaties in Gouda en in de wijk.
 • Hierbij nemen wij in beginsel een neutraal standpunt in over politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s.
 • Het werkgebied omvat in beginsel de wijk met als postcode 2804, maar dit kan zo ruim als nodig of wenselijk zijn.
 • Er naar streven dat -eventuele- gemeenschappelijke energievoorzieningen mede in eigendom kunnen komen bij bewoners.
 • Bevorderen van informatie uitwisseling tussen wijkbewoners van hun ervaringen met het verduurzamen van hun woning.
 • Streven naar draagvlak voor onze rol en werkwijze, zodat we als partner van de gemeente draagvlak hebben voor onze inbreng bij bestuur, politiek en andere relaties.

 

Wijkbreed platform: leren van elkaars plannen en ervaringen

Als bewonersorganisatie mogen en willen we over de energie- en warmtetransitie in de wijk meedenken en meebeslissen. Er is inmiddels hiervoor een wijkbrede kerngroep samengesteld. Duidelijk is dat iedereen het zeer op prijs stelt van elkaar te horen waar men mee bezig is en wat de ervaringen en tips zijn.

 

Buurtinitiatieven opstarten in de wijk

Een belangrijk doel van de wijk-energiecoöperatie is ook het opstarten en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven in de wijk. Er zijn verschillende buurtinitiatieven opgestart cq. zijn er startsubsidies aangevraagd.

 

Ondersteuning van harte welkom

Met een lidmaatschap van € 7,50 per jaar ondersteunt u de energiecoöperatie bij het behartigen van de wijk- bewonersbelangen. U kunt dan onder andere participeren in de onderzoeksprojecten die wij samen met de gemeente Gouda uitvoeren en meedoen met de collectieve inkoopacties en energieprojecten in de wijk. Zie hiervoor het menu https://www.wijkenergie2804.nl/ondersteunen/

 

Politiek neutraal

Hierbij nemen wij in beginsel een neutraal standpunt in over politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s.

 

Geen winstoogmerk

Er is geen winstoogmerk. De kerngroep bestaat bovendien uit vrijwilligers / wijkbewoners die zich onbetaald inzetten voor de wijk. Er zal op worden toegezien dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt.

 

Wijkbewoners en vrijwilligers

De kerngroep bestaat uit wijkbewoners, die allen op een of andere manier betrokken zijn bij duurzaamheid en de energie- en warmtetransitie. Of daarin grote interesse hebben. We hebben een verschillende achtergrond en insteek, sommigen zijn bijvoorbeeld kritisch op de plannen vanwege de nog onbekende financiële gevolgen. Belangrijk is dat ieder wil bijdragen aan een helder en transparant proces, een tijdige informatievoorziening naar wijkbewoners en een zorgvuldige besluitvorming.

 

 Samenwerking met andere partners, bewonersorganisaties en coöperaties

‘Wijkenergie 2804’ is verbonden aan stichting bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (www.bloemendaalplaswijck.nl). We hebben ook goede relaties met andere actieve wijk- en buurtcoöperaties in Gouda, zoals de Energie Coöperatie Gouda, Energiecoöperatie Kort Haarlem en energiewerkgroep Achterwillens.

De energiecoöperatie werkt samen en wordt ondersteund en gecontroleerd door Hogebrug Accountants uit Gouda.

 

Contactgegevens

Het officiële correspondentieadres is Energiecoöperatie WijkEnergie 2804, Postbus 2103, 2800 BG Gouda. Het mailadres is contact@wijkenergie2804.nl

 

Privacy

De bewonersorganisatie zal de verkregen gegevens van bewoners, zoals telefoonnummers en email adressen, zorgvuldig bewaren en nimmer zonder nadrukkelijk toestemming van de bewoner zelf aan andere instanties of organisaties verstrekken, ook niet aan de gemeente en politie. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De bewonersorganisatie bestaat zelf ook uit bewoners die privacy belangrijk vinden. Indien u als de bewoner dat aangeeft worden uw gegevens verwijderd. Uw gegevens zijn bij ons bekend omdat u betrokken bent (geweest) bij onze wijkactiviteiten, dan wel dat u zich heeft aangemeld om nieuws te ontvangen dan wel omdat u tijdens een van de door georganiseerde avonden uw emailadres aan ons hebt gegeven. U kunt altijd kenbaar maken dat uw gegevens moeten worden verwijderd.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Iedereen zal zich aan deze nieuwe Europese richtlijn moeten houden. Ook wij hebben daarom een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Kernpunt is en blijft dat wij persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen, dat deze zonder nadrukkelijk toestemming van de betrokkenen zelf nimmer zijn of worden verstrekt aan andere instanties of organisaties (tenzij wettelijke regels dat noodzakelijk maken, bijvoorbeeld een opdracht van een rechter) en dat wij gegevens alleen gebruiken om bewoners, deelnemers, betrokkenen en belanghebbenden te informeren over onze activiteiten en voorzieningen. Op grond van deze verordening is een privacyverklaring opgesteld, wij volgen in deze die van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.

 

Cookie beleid

Wettelijke regels maken dat elke website verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Deze website maakt alleen gebruik van cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s het best worden bezocht of met welke browser. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent. U kunt desgewenst deze cookies ook uitschakelen in uw browser.