Energietransitie

 

 

 

 

Tegelijk met de Warmtetransitie (kort samengevat, alternatieven zoeken voor aardgas als warmtebron) loopt er de Energietransitie. Bij de Energietransitie is het doel om te zorgen voor meer opwekking van duurzame stroom en het verminderen van het energieverbruik. Uiteraard hangen deze twee thema’s samen. Zie bijvoorbeeld ook het Nationaal Klimaatakkoord. Hieronder een korte samenvatting van de stand van zaken van de energietransitie. U kunt hiervoor ook terecht bij onze zuster website  www.bloemendaalplaswijck.nl  .

 


Memo gemeente Gouda stand van zaken energie- en warmtetransitie

Mei 2022

De gemeente Gouda publiceerde een uitgebreid memo over de stand van zaken. Ter lezing aanbevolen:

Memo gemeente stand van zaken raadsprogramma energietransitie gebouwde omgeving en warmtetransitie mei 2022.docx

 

 


8 mei 2021

 

Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte

Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven overheden en maatschappelijke partners hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier ze dat gaan doen. En ook waar in de regio er velden met zonnepanelen of windmolens kunnen komen. En hoe duurzame warmte kan worden opgeslagen en naar de huizen kan worden gebracht. Naast de RES werkt iedere gemeente verder aan een plan om gebouwen aardgasvrij te maken en stap voor stap over te gaan op duurzame energie. Dit doen gemeenten in de Transitievisie Warmte.

 

 

Regionale Energie Strategie voor Midden-Holland 1.0 gereed

Met de RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens in Midden-Holland afgerond. Volksvertegenwoordigers van de vijf gemeenten waaronder Gouda, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn. Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook de andere 29 RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de voorbereiding van de uitvoering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kijken naar alternatieve duurzame energiebronnen

Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken die iets voor de regio kunnen betekenen, zoals; biogas, waterkracht , waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energie opslag.

 

Wat zijn de hoofdlijnen in de RES 1.0

Zoekgebieden: in samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Naar voren is gekomen dat de voorkeur uitgaat naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken.

 

 

 

 

 

Specifiek over zonne-energie: zonnepanelen maken de meeste kans in deze regio. Deze kunnen geplaatst worden op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met plekken waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd.

Specifiek over windenergie: als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens op bepaalde locaties. Daarvoor moet dan wel draagvlak zijn. In de RES 1.0 zijn nog mogelijke zoeklocaties opgenomen, zie onderstaande afbeelding.

 

 

 

 

Specifiek over dat inwoners meeprofiteren: het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. De regio vindt het daarom belangrijk dat zij kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waardoor zij mede-eigenaar kunnen worden. Dit principe van het 50% lokaal eigendom van nieuwe duurzame energiebronnen staat ook uitdrukkelijk in het Nationaal Klimaatakkoord.

Specifiek nog over de onderzoeken: deze gaan door. De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen.

 

Doel blijft afscheid nemen van fossiele energiebronnen

Het uiteindelijke doel blijft dat de regio Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen. Er zal dan alleen nog gebruik worden gemaakt van duurzaam opgewekte energie en warmte. In de RES staat beschreven hoe en waar de regio vanaf 2030 regio elk jaar 0,435 Terawattuur aan schone elektriciteit kan gaan opwekken.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Belangrijke documenten zijn te vinden op https://resmiddenholland.nl/#documenten : de RES 1.0 zelf, een Publiekssamenvatting en een Factsheet.