Warmtetransitie

Een complex onderwerp, met veel verschillende meningen, en een onderwerp waarvan veel nog niet duidelijk is. Toch hebben we in dit submenu geprobeerd de belangrijkste zaken voor u op een rij te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Memo gemeente Gouda stand van zaken energie- en warmtetransitie

Mei 2022

De gemeente Gouda publiceerde een uitgebreid memo over de stand van zaken. Ter lezing aanbevolen:

Memo gemeente stand van zaken raadsprogramma energietransitie gebouwde omgeving en warmtetransitie mei 2022.docx

 

 


Deep Dive over warmtenetten

April 2022

 

Zoals bekend wil Gouda op termijn een CO2 neutrale warmtevoorziening. Een alternatief dat onderzocht zal worden -ook in onze wijk- is een warmtenet, met een andere warmtebron dan aardgas. Op 4 april organiseerde de gemeente Gouda de eerste kennissessie over warmtenetten.

Drie ervaren en deskundige sprekers gaven hun visie, ervaringen en tips. Zeer interessant, wel complex. Hun presentaties kunt u hier nalezen:

Presentatie governance warmtenetten 20220404 DWA

Presentatie governance warmtenetten 20220404 SVP

Presentatie governance warmtenetten 20220404 Eneco

 

Op wijkniveau zullen we dit thema, samen met de andere burger wijkcoöperaties in de stad, uiteraard blijven monitoren. Het is een onderwerp dat we als bewoners zeker moeten blijven volgen.

 

Onderstaand enkele hoofdpunten die opvielen:

 • Alle drie sprekers benadrukken dat een (nieuw) warmtenet een complex traject is, dat veel tijd en veel geld kost.
 • Een warmtenet moet je altijd integraal bezien, dus warmtebron, transport, opslag, levering, klantenservice, prijsgarantie, keuzevrijheid burger, zeggenschap, investeringen, enzovoorts, enzovoorts, alles in samenhang. Je ontkomt niet aan samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgerorganisaties.
 • Veel technische haken en ogen aan ‘een’ warmtenet. Zeer hoge investeringskosten. Eerste jaren zeker verliesgevend.
 • De zwakke bodem in Nederland (en Gouda) vraagt extra aandacht.
 • ‘Het’ warmtenet bestaat niet, er zijn verschillende ‘configuraties’. Zie onder andere de DWA presentatie. De inrichting van een warmtenet is bijvoorbeeld afhankelijk van welke warmtebron er is, zoals aquathermie of geothermie.
 • Interessante beschouwingen en adviezen over een warmtenet voor Gouda: een groot stadswarmtenet of verschillende gekoppelde deel warmtenetten? En waarmee begin je? Ook over de koppeling van een warmtenet met WKO’s (warmte koude opslag) op wijknivo en/of met individuele warmtepompen. Alles hangt met elkaar samen en elke schakel moet goed op elkaar zijn afgestemd. Zie onderstaande bijgevoegde afbeelding uit de DWA presentatie.
 • Twee derde van de energierekening houdt verband met de verwarming van de woning.
 • Wie krijgt eigenlijk de zeggenschap over zo’n collectief warmtenet ic. de warmtevoorziening?
 • Veel inwoners in Gouda kunnen een individuele warmtepomp niet betalen, of een ander individueel alternatief voor aardgas.
 • De rol van de woningbouwcorporaties vraagt extra aandacht …
 • De techniek gaat zeer snel. Nieuwe oplossingen worden al getest.
 • De rol van de burger en van energiecoöperaties is belangrijk, zeker in de voorfase.
 • De Autoriteit Consument en Markt houdt strak toezicht op de prijs die bestaande warmtenetten mogen rekenen aan burgers.
 • Er zijn veel en gedegen vooronderzoeken nodig. Op alle aspecten: financiën, prijs, leveringszekerheid, zeggenschap, fysieke en ruimtelijke inpassing, milieu / CO2 gevolgen, enzovoorts, enzovoorts. .
 • Risico’s aldus een spreker: een te ambitieuze politiek en te laat of onvoldoende op wijkniveau met inwoners gaan praten.

 

 

 

 

 

 

 


Warmtetransitievisie in Gouda

Januari 2022

 

Voor een helder en bondig overzicht van de Warmtetransitievisie, lees Link naar website gemeente Gouda .

De gemeenteraad heeft op 8 december 2021 de Transitievisie Warmte Gouda vastgesteld. Deze visie inclusief de ingediende zienswijzen en de definitieve Nota van Beantwoording plus de aangenomen moties en amendementen zijn terug te vinden op  Link naar gemeenteraad .

Op de website  www.maakgoudaduurzaam.nl  staan ook enkele interessante artikelen over de energie- en warmtetransitie. Zie onder andere

Thema Aardgasvrij

Aardgasvrij isoleren en besparen

Transitie-visie-warmte

Alternatieve-warmtebronnen

Verkenningsbuurten-mogelijkheden-en-kosten

 

 


Energie- en warmtetransitie Gouda: eerst meer onderzoek nodig (in Plaswijck en Middenwillens West)

Juni 2021

 

 

 

 

 

 

 

Lees over het eindverslag van de eerste fase van de gemeente Gouda op https://maakgoudaduurzaam.nl/items/transitievisie-warmte .

Hieronder een korte samenvatting.

 • Doe eerst meer onderzoek en kies daarna waar Gouda begint met het vervangen van aardgas voor een duurzaam alternatief. Dat is het advies van Stedin, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Duurzaamheidsplatform Gouda, Energiecoöperatie Gouda en Bewonersorgansiatie/wijkteam Plaswijck aan de gemeente Gouda.
 • Dit onderzoek zou volgens hen als eerst in Plaswijck rond het winkelcentrum en de Mammoet en in Middenwillens West kunnen plaatsvinden.
 • Op basis van de nu beschikbare informatie is in dat gedeelte van Plaswijck een warmtenet een geschikte oplossing. In Middenwillens West lijkt een individuele oplossing het meest geschikt.
 • Met eerst een verdere verkenning kan er meer inzicht komen in de technische mogelijkheden en in de kosten.
 • Deze onderzoeken naar een mogelijke warmte oplossing doen gemeente, wijkorganisaties en onderzoekers samen.
 • Eind 2021 zal de gemeente een knoop doorhakken over de vervolgfase van de verkenning.Medio dit jaar zal de gemeenteraad de Warmte Transitie Visie vaststellen.
 • Tegelijk zal de gemeente voor de hele stad het isoleren, besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk proberen te stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen.

 

Onze wijk

 • De bewonersorganisatie in een verkenningsblok krijgen meer hulp, meer begeleiding en meer advies in het vinden van een geschikte warmte oplossing voor hun buurt.
 • Specifiek voor onze wijk komen er onderzoeken naar mogelijkheden van een collectief warmtenet gebaseerd op aquathermie uit de Reeuwijkse plassen, voor Plaswijck en mogelijk andere wijken.
 • Daarnaast komt er ruimte voor onderzoek naar individuele oplossingen voor de warmtetransitie hier in de wijk, zoals een collectieve wijkactie hybride warmtepompen.
 • Er loopt daarnaast nog een onderzoekstraject voor Plaswijck. Hierover is er nog overleg.

 

Onze reactie

 • Een positief besluit en ook conform ons advies. Bezint eer ge begint. Onze wijk biedt verschillende mogelijkheden. Gezamenlijk onderzoek met inspraak van wijkbewoners zelf is een goed uitgangspunt.
 • Inmiddels is naast bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck een aparte bewonersgroep “Wijkenergie 2804” opgericht die zich specifiek gaat richten op een eventuele warmtetransitie hier in de wijk. Hierover komt uiteraard nog meer informatie.
 • De eerste vervolgactie zal zijn een collectieve wijkactie naar glasisolatie en zonnepanelen.

 

 


Tussentijds verslag verkenning aardgasvrij maken wijken

Mei 2021

Inmiddels zijn de sessies in de vier verkenningswijken afgelopen. In Achterwillens, Kort Haarlem, Plaswijck en Sportlan/Molenbuurt zijn bewonersenquêtes gehouden, door zowel de gemeente als door de bewonersorganisaties in die wijken zelf. Verder zijn er veel online sessies geweest. Er komt nog een officiële terugkoppeling, maar hier kunt u alvast de eerste bevindingen lezen.

 • In onze wijk Plaswijck (postcode 2804) zijn er in totaal zo’n 800 reacties gekomen.
 • In onze wijk Plaswijck zijn er 5 online sessies geweest, waaraan in totaal ca. 250 wijkbewoners hebben meegedaan.
 • Uit de voorlopige technische onderzoeken blijkt dat objectief bezien er genoeg positieve redenen om Plaswijck als startwijk aan te wijzen, dat wil zeggen om hier verdere onderzoeken naar het aardgasvrij worden uit te gaan voeren. Dit is gebaseerd op de onderzoeken die de Warmte Transitie Makers tot dusver hebben uitgevoerd.
 • Er is een kleine meerderheid van de wijkbewoners vóór verdergaan met onderzoeken met de warmtetransitie hier in de wijk. Een kleine groep is zeer positief, maar een deel is zeer negatief. Zie ook de uitkomsten van de bewonersenquête in het bericht hiervoor.
 • Duidelijk is dat er nog onvoldoende technische onderzoeken zijn: of ze zijn nog niet afgerond of ze moeten nog worden opgestart bijvoorbeeld naar alternatieve duurzame warmtebronnen zoals waterstof.
 • De meeste vragen en zorgen gaan over de financiële onduidelijkheden van de transitie: wat betekent het aardgasvrij worden voor mijn persoonlijke financiële situatie en wat betekent het voor mijn woning?
 • De rol van de woningcorporaties en de informatievoorzieningen naar huurders is een aandachtspunt.
 • Er waren dit keer relatief veel politiek-inhoudelijke reacties van bewoners, bijvoorbeeld dat de hele transitie onzin is of dat kernenergie de toekomst is. Hierbij hebben wij als politiek-neutrale bewonersorganisatie verwezen naar de politiek.
 • Er blijkt zeker interesse bij de wijkbewoners naar het onderwerp aardgas vrij worden. Een zwijgende meerderheid is zeker geïnteresseerd in verdere stappen. Maar het draagvlak is nu te dun, het lijkt het raadzaam om een definitief besluit of deze wijk Plaswijck nu een startwijk moet worden uit te stellen .
 • Of we worden wél nu al startwijk maar dan onder de voorwaarde dat drie aspecten (fiananciën, onderzoeken alternatieven, draagvlak) als eerste binnen de startwijk-aanpak worden verhelderd.
 • Over onze rol als bewonersorganisatie: voor ons als politiek-neutrale bewonersorganisatie ligt onze nadruk op het borgen van een gedegen inspraakproces, een goede peiling naar de mening van wijkbewoners, een zorgvuldige besluitvorming en vooral een heldere communicatie door de gemeente naar bewoners
 • Ons team dat meedenkt met alle zaken rond de energie- en warmtetransitie in de wijk zal binnenkort weer (digitaal) bij elkaar komen. Wilt u ook meedenken en meedoen, stuur dan een mail naar contact@bloemendaalplaswijck.nl
 • Volgende stap is een collectieve inkoopactie, waarschijnlijk over zonnepanelen, isolatie van de kruipruimte en isolerend glas.

 

WTMT bijeenkomst plaswijck

210414-Gouda-bewonersavond-presentatie-Plaswijck

Steding scan warmtetransitie

Bevindingen Plaswijck als startwijk warmtetransitie april 2021

https://maakgoudaduurzaam.nl/energie/transitie-visie-warmte

 

 

 

 

 

 

 


De warmtetransitie in de verkenningswijken en in Gouda

Februari 2021

 

De energietransitie: meer duurzame stroom in de regio

De energietransitie is de overgang van fossiele energie (zoals olie of aardgas) naar betaalbare duurzame en veilige energie. De reden is dat de CO2 uitstoot fors moet verminderen. Daarbij komt dat de komende jaren de aardgasprijs gaat stijgen. Ook wil de regering niet te veel afhankelijk zijn van het buitenland voor de eigen energievoorziening.

Dat betekent dat er meer duurzame energiebronnen moeten komen. Onze regio moet jaarlijks 0,435 TWh duurzaam opwekken. Dat is vergelijkbaar met 67 windmolens of 544 hectare zonnevelden. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen en Krimpernerwaard onderzoeken daarom waar en welke nieuwe duurzaam stroom kan worden opgewekt. Het gaan dan vooral om zonnevelden en windturbines. Dit heet de Regionale Energiestrategie

De warmtetransitie: van het aardgas af

Verder moet er een alternatief voor aardgas komen, aldus de regering. In de wet is vastgelegd dat in 2040 Nederland aardgas vrij moet zijn. Gouda wil in 2030 hiermee beginnen. De komende jaren is dus veel onderzoek nodig. Hoe dat moet, wat het gaat kosten, wie dat gaat betalen, wie gaat dat beslissen, enzovoorts, enzovoorts.

Dit nieuwsitem gaat specifiek over de warmtetransitie in de wijken, zeg het onderzoeken naar het aardgasvrij maken.

Welke alternatieve energiebronnen voor aardgas zijn op dit moment het meest genoemd?

Belangrijk is vooral ook wat er voor het aardgas in de plaats komt. Er zijn vele mogelijkheden, maar niet alles is technisch mogelijk, of betaalbaar. Of er zijn te veel risico’s, of het neemt te veel ruimte in beslag. Meest genoemd worden aardwarmte (uit de diepe aardlagen), aquathermie en restwarmte van industrie.

 • Windenergie: de regio Midden-Holland onderzoekt nu of en zo ja waar er extra windturbines kunnen komen.
 • Zonnepanelen (parken): ook hier is er veel onderzoek en discussie waar ze kunnen komen. Bijvoorbeeld bij elkaar bij een industrieterrein of juist langs rijkswegen.
 • Aquathermie is warmte die gewonnen wordt uit water. Klinkt vreemd maar water kan veel basiswarmte vasthouden.
 • Er is ook geothermie, dat is warmte uit de grond. Water wordt opgepompt van ca. 500 meter tot 2,5 kilometer diep. De temperatuur ligt tussen de 40 en 120 graden Celsius.
 • Er is ook veel onderzoek naar warmte uit biogas en biomassa, kernenergie en waterstof, maar op dit moment lijken dat niet de nieuwe warmtebronnen te worden.

Dit onderzoek naar aardgasvrij in vijf verkenningswijken

De gemeente begint met het aardgasvrij onderzoek in vijf verkenningswijken: Achterwillens, Goudse Poort, Kort Haarlem, Plaswijck en Sportlaan/Molenbuurt. Waarom deze wijken?

In de wijken zijn er goede alternatieve warmtebronnen in buurt, zoals restwarmte van industrie.
Er is ruimte om bijvoorbeeld een warmtenet aan te leggen.
Veel woningen in deze wijken zijn gelijkvormig of komen uit dezelfde bouwjaren.
Er zijn relatief veel woningen van Mozaïek Wonen en Woonpartners. Deze Goudse woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners gaan komende jaren toch al hun woningvoorraad verduurzamen.
Er zijn actieve bewonersorganisaties: dat kan helpen bij het bereiken van de bewoners in deze wijken om mee te denken bij de transitie in hun eigen wijk.

Warmtetransitie in Plaswijck (postcode 2804)

Er zijn goede redenen dat de wijk Plaswijck is gekozen als verkenningswijk:

 • Voor de levering van aquathermie uit de nabijgelegen Reeuwijkse Plassen.
 • Grote renovatietraject woningcorporaties in 2023 – 2035.
 • Veel gelijkvormige huizen, grote aantallen te koppelen aan een warmtenet of enkele kleinere warmtenetten.
 • Grote afnemers, grote warmtedichtheid.
 • Veel bewoners en winkels, grote stappen te zetten.
 • Actieve bewonersorganisaties.

Hoe kan ik als bewoner meedenken?

Als bewonersorganisatie denken we graag hierover mee. We wonen immers zelf ook in deze wijk en krijgen direct te maken met de energie- en warmtetransitie in de eigen wijk. We willen ook graag ieders mening weten. Wilt u daarom ook meedenken of op de hoogte blijven van de energietransitie en warmtetransitie in uw eigen wijk? Meld u dan aan via  contact@bloemendaalplaswijck.nl.

En let op de wijkenquête die wij binnenkort gaan houden !

Deze wordt huis aan huis verspreid.

Wat zijn zoal de onderwerpen bij de warmtetransitie in de wijk

Ervaringen in Nederland hebben geleerd dat veel proeftrajecten om een wijk aardgasvrij te maken niet goed gaan. Vaak zijn de kosten te hoog. Vaak ook zijn bewoners niet voldoende gehoord. Hopelijk worden de geleerde lessen wel toegepast bij de energietransitie en warmtetransitie in Gouda. Draagvlak van bewoners is belangrijk. Te bespreken onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Betrouwbaarheid van de warmtelevering (het aardgasnet van Nederland behoort tot de beste van de wereld).
 • Betaalbaarheid: wat worden de kosten en wie gaat wat betalen?
 • Eigenaarschap: wie wordt de eigenaar van de nieuwe energievoorziening? De gemeente? Een buitenlandse investeerder? Of de wijkbewoners?
 • Ruimtelijke inpassing in de wijk.
 • Wat gebeurt er in de wijk?
 • Wat gebeurt er in mijn woning?
 • Hoe zorgen we dat groepen met een laag inkomen ook kunnen meedoen?

En dan?

Van de vijf verkenningswijken zullen er een paar als startbuurt verder gaan. Daar komt een serieus proeftraject dat enkele jaren gaat duren. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover. Eerst zullen burgemeester en wethouders een advies krijgen. Van bewonersorganisaties, woningcorporaties, bedrijfsleven, netbeheerders, andere overheden, enzovoorts. De reacties van bewoners uit een wijk is ook belangrijk.

Naar een stadsbrede warmtetransitie die (grotendeels) aardgasvrij is

Uiteindelijk zal er stadsplan moeten komen. Van belang is dan waar de warmtevraag zit. Onderstaande afbeelding is gemaakt door de WarmteTransitieMakers, een adviesbureau dat door de Gemeente Gouda is ingeschakeld en die bewonersorganisaties als de onze ook van informatie voorziet. De afbeelding laat zien waar de warmtevraag in de toekomst is te verwachten.

De analyse ziet ook op of en zo ja waar de alternatieve warmtebronnen zijn, en of die geschikt en betaalbaar zijn, op stadsniveau. Onderstaande afbeelding, ook van adviesbureau de WarmteTransitieMakers, laat zien welke warmte energiebronnen in de toekomst op stadsniveau mogelijk zijn. Belangrijk zijn dan aquathermie van de Reeuwijkse Plassen en restwarmte van de industrie, die in bepaalde wijken via warmtenetten beschikbaar komen.

NB. Isoleren van woningen

Tenslotte, de energie- en warmtetransitie zijn belangrijk. Maar een goede isolatie van woningen is nu al voor iedereen interessant. Energie die je niet gebruikt, hoef je namelijk ook niet op te wekken. Bovendien zorgt isolatie ook voor een comfortabele woning.

 

 


Verkenningsbuurten energietransitie in Gouda

December 2020

Positief over keuze

Er zijn vijf wijken door de gemeente Gouda aangewezen als een van de vier verkenningsbuurten voor de energietransitie. We zijn positief over deze keuze. Bovendien zijn in enkele wijken bewoners(collectieven) zoals bewonersorganisatie/wijktem Plaswijck al lange tijd met het thema ‘duurzaamheid’ bezig. Zij hebben ook subsidie gehad van de gemeente voor verder onderzoek.

Wat zijn Verkenningsbuurten

De gemeente Gouda: “Verkenningsbuurten zijn de buurten in Gouda waar we een eerste verkenning willen doen naar de mogelijkheden om over te gaan op volledig schone energie. We hebben gekeken naar de woningen, gebouwen en buurten in die wijken. Ook of er bijvoorbeeld stabiele, lokale oplossingen zijn voor warmte opslag en dat er succesvolle buurtinitiatieven zijn die kunnen helpen bij de verkenning. Een verkenningsbuurt is nog lang geen aardgasvrije buurt. Sterker nog: er ligt nog niets vast hierover. We brengen bijvoorbeeld in kaart wat het gaat kosten en wat er moet gebeuren. Met de bewoners van deze buurten kijken we naar de kansen, mogelijkheden en de obstakels.”

Wel voorzichtige aanpak

We kiezen als bewonersorganisatie wel bewust voor het thema ‘energietransitie’ en niet alleen voor ‘aardgasvrij maken’. Onze eerste insteek zal bijvoorbeeld zijn om woningeigenaren te helpen een hoger energielabel te krijgen. Daarnaast zijn er bij het thema ‘aardgasvrij maken’ nog veel verschillende adviesrichtingen en veel kosten. Het lijkt ons voor de komende periode een zwaar onderwerp. Bij de onderzoeken schakelen we daarom externe, gespecialiseerde partijen in, mogelijk gemaakt door de vijf subsidies van de gemeente Gouda aan onze wijk.

Wat vinden bewoners zelf

We moeten én willen goed peilen bij de wijkbewoners in hoeverre er draagvlak is in de wijk voor dit onderwerp. Onderwerpen zijn: wat zijn de mogelijkheden in onze wijk zoals warmtenetten, hoe maken we keuzes, wat zijn de kosten vs. de opbrengsten, wat kan individueel en wat kan collectief, hoe wordt er rekening gehouden met de energie armoede, hoe gaat de besluitvorming en wat wordt de rol van bewoners hierin. We zullen wijkbewoners op een zakelijke manier vragen wat ze wel willen en ook wat ze niet willen.

Meelezen, meedenken, meedoen

Er zijn inmiddels veel bewoners die met de Energie Coöperatie Gouda hierover willen meedenken. Gezamenlijk geven we informatie over onder andere isoleren en energie besparen, delen we kennis en ervaringen en doen we onderzoeken zoals welke lokale energiebronnen kunnen worden ingezet. Als u over de energietransitie in de eigen straat, buurt of wijk wilt meelezen (zoals ervaringen van andere bewoners), meedenken of meedoen kunt zich altijd aanmelden via een mail naar contact@bloemendaalplaswijck.nl of door te bellen met 06 239 56 999. Het onderwerp ‘energietransitie’ is belangrijk genoeg.

Links

 


Duurzaamheidsambities van de gemeente

De gemeente Gouda heeft de ambitie om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Waar wenselijk en mogelijk werken wij zo veel mogelijk samen met de gemeente en de duurzaamheidsmakelaars. Voor meer informatie over de duurzaamheidsstappen van de gemeente Gouda, zie de website’s Gemeente Gouda en Maak Gouda duurzaam .